จริยธรรมข้าราชการ (ITA)


ITA


 


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต


 


โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม


 


การจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี


 


การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี


 


การจัดการเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี


 


การควบคุมภายใน


 


การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน


 


แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงานราชการ


 


ประกาศและข้อกำหนด


 

 

Related Images: