มูลนิธิ รพร.สายบุรี

  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสายบุรี เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐและเอกชน ก่อตั้งในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๖  ที่ดำเนินงานให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอสายบุรี

สำนักงานมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เลขที่ ๑๖๒ ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

วัตถุประสงค์

  ๑.การพัฒนาการบริการ บริหาร และการวิจัย ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

  ๒.การพัฒนาชนบท และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสายบุรี

  ๓.จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

  ๔.ช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา และผู้ที่ควรได้รับการอนุเคราะห์ด้านการพยาบาล

  ๕.สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน

  ๖.เป็นกองทุนให้เจ้าหน้าที่ สำหรับการศึกษาต่อ และการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ

  ๗.ประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ หรือประชาชนที่มีผลงานพัฒนาดีเด่นภายในอำเภอสายบุรี

  ๘.เผยแพร่ความรู้ข่าวสาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

  ๙.ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในทางเดียวกันเพื่อสาธารณประโยชน์

ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

Related Images: