วิสัยทัศน์และพันธกิจ

                 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพมีคุณธรรม

และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน

 

                 พันธกิจ ( Misson )

                                1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติ (รักษาพยาบาล, ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพ )

                                2.ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

                                3.พัฒนาและสนับสนุนสถานบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพ

                                4.พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

                                5.พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร