หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลข      ห้อง

100            ประชาสัมพันธ์
101-102    ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
103            ตึกสูติกรรม ชั้น 1
104            ตึกสูติกรรม ชั้น 2
105-106    ตึกผู้ป่วยในชาย ชั้น 3
143            ตึกกุมารเวช ชั้น 4
107-108    ตึกผู้ป่วยในหญิง
109-110    ตึกผู้ป่วยนอก
111            ห้องผ่าตัด
112            ห้องล้างไต
113            แผนกฝากครรภ์
114            ฝ่ายเวช
115            ห้อง X-Ray
116            ห้องพักแพทย์
117            ห้องงานประกัน
118            ห้องทันตกรรม
119            ห้องยานอก
120            ห้องยาใน
121            ตึกคลังยา
122            โรงผลิตยาสมุนไพร
123            ตึกแพทย์แผนไทย
124            ตึกกายภาพบำบัด
125            หน่วยจ่ายกลาง
126            ห้องซักฟอก
127            โรงครัว
128            หน่วยซ่อม
129            ห้อง IT
130            ยาม
131            ประชาสัมพันธ์
132            ห้องการเงิน
133            ห้องเก็บเงิน
134            ห้องพัสดุ-บริหาร
135            ฝ่ายบุคคล
136            หน้าห้อง ผอ.
137            ห้องฝ่ายการ
138            ห้องหัวหน้าฝ่ายบริหาร
139            ห้องประชุมตะลุบัน
140            ห้องบัตร
141            ห้องจิตเวช
142            ห้อง LAB

Related Images: