ITA 2563

EB1

EB2
 
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ

2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

EB5

EB6

EB7

EB8

EB9

EB10

EB11

EB12

EB13

EB14

EB15

EB16

EB17

EB18

EB19

EB20

EB21

EB22

EB23
 
1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

EB24
 
1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
 
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB25

EB26

การควบคุมภายใน

 

 

 

 

Related Images: