ผลการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบภายใน 5 มิติ ปี 2566


มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง


1. การควบคุมภายในเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

2. การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562


มิติด้านงบการเงิน


รายงานงบการเงินประจำปี ปีงบประมาณ 2565

Related Images: