ITA 2564

EB1

EB2
 
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

2. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 
EB3

  EB4
   
  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

  2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

  3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

  EB5

   EB6

   EB7

   EB8

   EB9

   EB10

   EB11

   EB12

   EB13

   EB14

   EB15

   EB16

   EB17

   EB18

   EB19

   EB20

   EB21

   EB22

   EB23

   EB24

   การควบคุมภายใน

    

   Related Images: