งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล


วันนี้ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล จัดอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเรื่องการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยวิทยากรจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 สงขลา ณ ห้องประชุมตะลุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…