โครงการงานติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า


โครงการงานติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า