ชมรมผู้สูงอายุ รพร.สายบุรี


ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 25560 ณ ศูนย์การเรียนผุ้สูงอายุ บ้านค้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี