งานเอกซเรย์ รพร.สายบุรี


งานเอกซเรย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับการประเมินงานเอกซเรย์จากทีมเอกซเรย์จังหวัดปัตตานี