งานแพทย์แผนไทย


วันที่ 26 มกราคม 2560 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย คุณยิ่งศักดิ์ จิตตะโคตร์ (ผู้ขับเคลื่อน) คุณวลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร และคุณลักขณา อังอธิภัทร (ผู้นิเทศ) เพื่อตรวจเยี่ยมงานแพทย์แผนไทย และโรงพลิตยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ณ คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี