งานทันตกรรม รพร.สายบุรี


วันที่ 18 มกราคม 2560 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดประชุม อบรม เรื่อง Smart Kid แก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอสายบุรี ณ ห้องประชุมตะลุบัน (ห้องเล็ก) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี