งานแพทย์แผนไทย งานกายภาพบำบัด รพร.สายบุรี


วันที่ 13 ธันวาคม 2559 งานแพทย์แผนไทย งานกายภาพบำบัด งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ออกหน่วยบริการนวดแผนไทยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตราะบอน และเยี่ยมผู้ป่วยอัมพฤกอัมพาตและผู้ป่วยติดเตียงในการทำหัตถการแผนไทยและกายภาพบำบัด เพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ในเขตตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี