ประกาศเรื่องรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

ประกาศเปิดรับสมัคร

บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง (จ้างเหมาบริการ)

จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ค่าตอบแทน 8,000 บาท/เดือน

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี

  1. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft office และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  2. มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้ดี

 

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมที่ลิงค์เอกสารด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1KvFyFf9KFkRoiJM1wh_68Dy2d5MJ5gge/view?usp=sharing

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันนี้จนถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) ชั้น 2               อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เวลา 08.30 – 16.00 น. (ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

หรือสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ลิงค์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1YUNV3xUdTW9uWB2TDwuroEVPZeJ6_fL3/view?usp=sharing

 

ลิงค์ส่งใบสมัครออนไลน์

https://forms.gle/4PtfJNbCzvnFV54p9

 

( หมายเหตุ )

ผู้สมัครต้องนำใบแบบฟอร์มการรับสมัครพร้อมทั้งแนบรวมสำเนาเอกสารการรับสมัครทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว และทำการอัปโหลดไฟล์ โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของผู้สมัครเอง (สำเนาเอกสารทั้งหมดจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ เว้นใบแบบฟอร์มการรับสมัคร)

 

Related Images: