การอบรมการอบรมฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพโดยใช้โปรแกรม DATA Audit


วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้จัดทำโครงการอบรมการอบรมฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพโดยใช้โปรแกรม DATA Audit ณ ห้องประชุมตะลุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เป็นศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ สามารถจัดเก็บรายได้ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…

Related Images: