คลินิกผู้สูงอายุเคลื่อนที่


วันที่ 14 มิถุนายน 2567
เปิดบริการโครงการผู้สูงอายุเคลื่อนที่ จัดโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นำทีมโดยแพทย์หญิงกัญญาพิมพ์ สะอะ ร่วมกับทีมเทศบาลตำบลตะลุบัน นำทีมโดยนางกัญญากร อินทชูด ณ ชุมชนปาตาตีมอ1,2 ได้รับการสนับสนุนจาก นายมะรอยี ตาเห ผู้นำศาสนาประจำชุมชน มีการตรวจผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงจากการคัดกรองโดยอสม. จากทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลและแนะนำสวัสดิการต่างๆที่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตะลุบันควรได้รับในแต่ละช่วงอายุจาก ทั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…

Related Images: