ประกาศเรื่องการทำลายเอกสารเวชระเบียน ประจำปี 2566


ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสารเวชระเบียน ประจำปี 2566
ด้วยกลุ่มงานทันตกรรม มีความประสงค์ขออนุมัติทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ซึ่งเป็นเวชระเบียนที่มีอายุการจัดเก็บเกิน 5 ปี ซึ่งเวชระเบียนที่ต้องทำลายทั้งสิ้นจำนวน 14,331 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2560 เนื่องจากเกินขีดความสามารถของการจัดเก็บรักษา เพราะสภาพของสถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อจำนวนของเวชระเบียน รวมถึงมีปลวกขึ้นจำนวนมาก ทำให้เวชระเบียนบางส่วนไม่สามารถระบุข้อมูลได้ ทางกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำลายเวชระเบียนตามระเบียบในขั้นตอนต่อไป

 

Related Images: