การจัดบริการระบบการแพทย์ทางไกล


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงยารียะ สารีกามา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้ตรวจผู้ป่วยโรคเรื้อรังในอำเภอสายบุรีโดยระบบทางไกล ตามโครงการ “การจัดบริการระบบการแพทย์ทางไกลTelemedicine” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อการเข้าถึงการบริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ให้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก เข้าถึงง่าย ปลอดภัย ทันสมัย และครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…

Related Images: