ต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยม


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมต้อนรับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และมอบประกาศนียบัตรบุคลากรดีเด่น มอบถุงขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพ มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของคนในชุมชนตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ชุมชนมีความสุข (Community Happiness) ผู้รับบริการมีความสุข (Patient Happiness) บุคลากรมีความสุข (Personal Happiness) และองค์กรมีความสุข (Hospital Happiness) โดยปีที่ผ่านมาได้พัฒนาศักยภาพในการตรวจคัดกรอง ประเมินและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขภาวะต้นแบบนำร่อง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ) ตำบลปะเสยะวอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารนอีบาดะห์ บ้านโตะบาลา ตำบลกะดุนง และศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านเตราะบอน ตำบลเตราะบอน รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพครูและพี่เลี้ยงเพื่อให้โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังพัฒนาโรงผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน WHO-GMP และฮาลาล ผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 12 เวลา 12.30 น.ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนบ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะต้นแบบพร้อมให้กำลังใจบุคลากรครูและนักเรียน

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…

Related Images: