รพร.สายบุรี รับมอบของบริจาคจากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย


แพย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับมอบของบริจาคจากการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย ที่บริจาคพัสดุประเภทคอมพิวเตอร์ มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


 

Related Images: