รพร.สายบุรี จัดอบรมให้ความรู้วินัยข้าราชการฯ


วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยข้าราชการ การป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ปีงบประมาณ 2565 แก่บุคลากรสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุมตะลุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


 

Related Images: