คณะกรรมการบริหาร รพร.สายบุรี


วันที่ 30 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมฯภายในเดือนเมษายน 2565 นี้ ณ ห้องประชุมตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


 

Related Images: