งานแพทย์แผนไทย/โรงผลิตยาสมุนไพร


กลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจัดทำ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อเผยแพร่ทั้งทางสถานีโทรทัศน์และออนไลน์ ในเรื่องการทำงานสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน การรักษา การค้นหาหมอพื้นบ้านในพื้นที่ เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาแผนไทยไม่ให้สูญหายไป การบริการแพทย์แผนปัจจุบันคู่ขนานไปกับแพทย์แผนไทย การผลิตยาสมุนไพร การพัฒนาโต๊ะบีแดหรือเรียกว่าผดุงครรภ์โบราณ มีบริการเข้าถึงชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาสมุนไพร และที่โดดเด่นอีกประการหนึ่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย อีกด้วย