กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณหาดวาสุกรี เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณหาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00น.-16.00น.