งาน NCD รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 คลินิกNCD (คลินิกโรคไม่ติดต่อ) โดยทีมสหวิชาชีพ จัดประชุม Case Conference เพื่อร่วมหาแนวทางและพัฒนาการดำเนินงานคลินิก ณ ห้องประชุมตะลุบัน(ห้องเล็ก) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี