มอบเตียงแก่ผู้ป่วย รพร.สายบุรี


วันที่ 18 มกราคม 2560 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบเตียงบริจาคแก่ผู้ป่วยจำนวน 10 เตียง เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จากแก้วเสียงธรรมและกัลยาณมิตร ณ ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี