รางวัลและการรับรอง

เกียรติประวัติของโรงพยาบาล

 • ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาล สายสัมพันธ์แม่ลูก ปี ๒๕๓๒
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ปี ๒๕๔๒
 • ผ่านการประเมินโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ปี ๒๕๔๖
 • ผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ Healthy Thailand ปี ๒๕๔๗, ๒๕๕๑ (Re-accreditation )
 • ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ได้ใบประกาศนียบัตรระดับทอง ปี ๒๕๔๗-ปัจจุบัน
 • โรงอาหารภายในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน
 • ผ่านเกณฑ์ชี้วัดระดับหมู่บ้าน/ตำบล และระดับอำเภอ เป็นอำเภอแข็งแรง ในโครงการเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) ปี ๒๕๔๗, ๒๕๔๘, ๒๕๔๙
 • ชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๔๗, ๒๕๔๙
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลดีเด่นระดับเขต ในปี ๒๕๔๘
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยระดับดีมาก ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน
 • โรงครัวโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงครัวจากกรมอนามัย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙
 • โรงพยาบาลผ่านการรับรองระบบคุณภาพ HA ปี ๒๕๕๐ และผ่านการประเมิน HA&HPH อีกครั้งในปี ๒๕๕๔ ,ผ่าน HA                Re-accreditation ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
 • คลินิกยาเสพติด ได้การรับรองคุณภาพ HA ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐
 • สุขาน่าใช้ สุขใจไทยเทศ ระดับดีมาก จากการประเมินของกรมอนามัย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน
 • ชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับจังหวัด ปี ๒๕๔๙, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑, ๒๕๕๒
 • โรงครัวโรงพยาบาลผ่านการประเมินเป็นโรงครัวฮาลาล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑-ปัจจุบัน
 • ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี ๒๕๕๑ และผ่านการประเมินอีกครั้งในปี ๒๕๕๕               (Re -Accreditation) ระดับทอง
 • งานชันสูตรผ่านการรับรอง Laboratory Accreditation (LA) ปี ๒๕๕๓
 • งานชันสูตรได้รับการรับรอง ISO๑๕๑๘๙:๒๐๐๗ ANTI-HIV วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ Re-accreditation วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ และได้รับการรับรอง ISO ๑๕๑๙๐:๒๐๐๓ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้รับการรับรอง ISO15189:2012 และ ISO15190:2003 ทุกรายการทดสอบในปี ๒๕๕๘
 • โรงงานขาเทียมพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับรางวัลโรงงานขาเทียมดีเด่น จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี ๒๕๕๕
 • โรงงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ผ่านมาตรฐาน GMP เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นโรงผลิตยาสมุนไพร สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งแรกของภาคใต้
 • โรงงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ผ่านมาตรฐาน ฮาลาล เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นโรงผลิตยาสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทย
 • ผ่านเกณฑ์ประเมินการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับ ๕  จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรคปี  ๒๕๕๗
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การดำเนินงาน DHS สุขภาพจิต เขต ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒       ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 • เกียรติบัตรคลินิกบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน Youth Friendly Health Service ( YFHS )ผ่านเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘
 • เกียรติบัตรอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ปี ๒๕๕๘
 • รางวัลความมุ่งมั่น การประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ชื่อผลงาน “หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีตามวิถีพุทธและมุสลิม ชุมชนสะพานม้าเฉลิมพระเกียรติ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี “
 • รางวัลดีเด่น ด้านมาตรฐานการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์และการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ในเขต ๑๒ ปี ๒๕๕๙

Related Images: