วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

                 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพมีคุณธรรม

และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน

 

                 พันธกิจ ( Misson )

                                1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติ (รักษาพยาบาล, ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพ )

                                2.ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

                                3.พัฒนาและสนับสนุนสถานบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพ

                                4.พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

                                5.พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
 

                 ค่านิยมองค์กร ( Core value )

                               M : Mastery เป็นนายตนเอง

                               O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

                               P : People center ใส่ใจประชาชน

                               H : Humility ถ่อมต้นอ่อนน้อม

 

                 ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issue )

                               1.เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีส่วมร่วมของทุกภาคส่วน (PP&P Excellence)

                               2.พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

                               3.พัฒนาการบริหารจัดการด้านกำลังคนให้เพียงพอ และพัฒนาบุคลากร (Personal Excellence)

                               4.พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
 

Related Images: