ประวัติ รพร.สายบุรี

   ประวัติและความเป็นมา

  ปีพุทธศักราช  ๒๔๗๙ อำเภอสายบุรีได้จัดให้มี “สุขศาลา” อยู่ที่ที่ว่าการอำเภอสายบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขให้ ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น ๑ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี ( ระหว่างตำบลตะลุบันกับตำบลปะเสยะวอ) ประกอบด้วย อาคารตรวจโรค ๑ หลัง สามารถรับผู้ป่วยในได้ ๑๐  เตียง

  ปีพ.ศ. ๒๕๑๐ เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ อาคารสถานีอนามัยถูกน้ำพัดพาได้รับความเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้ย้ายมาให้บริการที่บริเวณตึกขาวหน้าชุมสาย โทรศัพท์ อำเภอสายบุรี (ตรงข้ามบริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น สาขาสายบุรี ปัจจุบันทุบทำลายไปแล้ว)

  พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ ๑๖๒ ถนนท่าเสด็จ  ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (บริเวณชุมชนบ้านค้อซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน)     บนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ ตารางวา

  พ.ศ. ๒๕๑๘ เกิดสถานการณ์ความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์การแพทย์และอนามัยถูกข่มขู่เรียกค่าคุ้มครอง ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อไม่สามารถหาเงินมาให้ได้ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เวลา ๒๑.๒๕ น. ได้มีคนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงอาคารของศูนย์อนามัย จนได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดได้รับบาดเจ็บ (ในวันรุ่งขึ้นนายแพทย์เสม พริ้มพวงแก้ว ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน)

  พ.ศ. ๒๕๑๙ ศูนย์การแพทย์และอนามัยได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอสายบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียง

  พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐบาลร่วมกับพสกนิกรชาวไทยได้จัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง จำนวน ๒๐ แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นของขวัญแด่องค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยคัดเลือกโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัย โรงพยาบาลอำเภอสายบุรีก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเหล่านั้นที่ได้รับคัดเลือก

  วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ บนเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๘๕ ตารางวา และในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จมาทรงทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจึงได้ถือเอาวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของโรงพยาบาลตั้งแต่นั้นมา

  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอีกครั้ง โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตามเสด็จ และพบว่ามีผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก จนจำนวนเตียงที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จึงอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จำนวน ๕ ล้านบาท ร่วมกับเงินที่ได้จากการบริจาคของประชาชน สร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง เพิ่มอีก ๑ อาคาร และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๖๐ เตียง

  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร ได้เสด็จมาทรงทำพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่และพระราชทานนามอาคารนี้ว่า “อาคารอนุราชประชารักษ์”

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงพยาบาลได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข สร้างอาคารผ่าตัดและห้องคลอด และในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณสร้างตึก ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อรองรับการพัฒนาของโรงพยาบาล ตามโครงการโรงพยาบาลรองรับอุบัติเหตุบนเส้นทางหลวง

  วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมารได้เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเป็นการส่วนพระองค์ หลังจากรับฟังการถวายรายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลและเสด็จเยี่ยมผู้ป่วย ทรงทอดพระเนตรเห็นผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลต้องนอนเตียงเสริม ทั้งตึกผู้ป่วยชายและหญิง จึงตรัสกับประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี นางจินตนา เสถียรมงคล, ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมพร ใช้บางยาง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นางสาวภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ว่าตึกคับแคบและทรงตรัสถามถึงที่ดินที่จะจัดซื้อเพิ่มเติม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี รับสนองพระราชดำรัส ดำเนินการจัดหาเงินทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม สามารถหาเงินบริจาคได้ทั้งสิ้น ๑,๙๓๗,๔๖๐ บาท จัดซื้อที่ดินได้ ๙ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวาและมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีในปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ทำให้โรงพยาบาลมีพื้นที่ทั้งสิ้น  ๓๒ ไร่    ๓๙ ตารางวา รองรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต

  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จทรงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ยังความปลื้มปิติแก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีทุกคน ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

  พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ประชาชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม ได้ร่วมกันบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และบริจาคเงินในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม เป็นเงิน ๗๕๕,๕๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับเงินบริจาคในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด ๖๐ เตียง แบบ ๒ ชั้น มูลค่า ๒๐ ล้านบาท จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายขนาดโรงพยาบาลในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอสายบุรี และอำเภอใกล้เคียง และในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ฯพณฯ ศาตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้มาวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๒ ชั้น ๖๐ เตียง นอกจากนี้ยังได้รับเงินบริจาคจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน ๑ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อบริการประชาชน

  พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้รับการบริจาคเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เพิ่มเติม จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีก ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐บาท อาคารได้ก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

  ต่อมาในปี ๒๕๕๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ที่บริจาคโดยนายอ้วน – นางเข่งวุ่น รักขลา ชาวสายบุรี ก่อสร้างอาคารโรงงานขาเทียมพระราชทาน ด้วยเงินบริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท  แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ และได้รับเงินสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)   จำนวน ๔๐๗,๐๐๐ บาท       ก่อสร้างรั้วรอบอาคารโรงงานขาเทียมฯ

  พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารออมสินบริจาครถกระบะติดตั้งหลังคาและอุปกรณ์จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในกิจการเยี่ยมบ้าน งานกายภาพบำบัด และการดูแลคนพิการในชุมชน

  พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จัดซื้อครุภัณฑ์    และธนาคารออมสินบริจาคเงิน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสายบุรี เพื่อใช้ในการพัฒนางานกายภาพบำบัดและงานชันสูตรทางการแพทย์

  พ.ศ. ๒๕๕๗   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อพัฒนางานกายภาพบำบัด  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  คุณพัณณิน   กิติพราภรณ์ และคณะ บริจาคเงิน ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับพัฒนางานบริการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

  พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

  วันที่ ๒๘   กันยายน ๒๕๕๘  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี    ได้จัดกิจกรรมระดมทุนจัดซื้อที่ดินมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลจำนวน ๑๑ ไร่ ๒๗.๑  ตารางวา มูลค่า     ๕,๑๔๔,๐๑๒.๕๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) โดย ฯพณฯ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในงาน โดยใช้ชื่องานว่า   “วันสายธาร สานใจ สมเด็จพระยุพราชสายบุรี”  และมอบที่ดินให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี    เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รวมพื้นที่ทั้งหมดของโรงพยาบาลเป็น ๔๔ ไร่ ๒ งาน ๕๔.๑ ตารางวา

  พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้สนับสนุนงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับบริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

Related Images: