ประชุมทีมงาน ITA รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการการป้องกันการทุจริตฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…