นิเทศสาธารณสุขแบบบูรณาการ รพร.สายบุรี


วันที่ 4 มกราคม 2560 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอสายบุรี และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสายบุรี ร่วมต้อนรับและรับการนิเทศจากคณะนิเทศสาธารณสุขแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมตะลุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี