ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1 – 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1 – 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี