ทีมงานผู้สูงอายุ รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ทีมงานผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดประชุมทีม เพื่อร่วมวางแผน ติดตามการดำเนินงาน ของทีมงาน นำทีมโดยนายแพทย์สืบพงศ์ ขวัญศรีเพ็ชร์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…