รพร.สายบุรี เตรียมสถานที่เพื่อบริการฉีดวัคซีนโควิด 19


เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผน จัดเตรียมสถานที่เพื่อบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งที่ 1 แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุข ในวันที่ 8-9 เมษายน 2564

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…