งานสูติกรรม(งานอนามัยแม่และเด็ก) รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 กลุ่มงานสูติกรรม ในงานอนามัยแม่และเด็ก จัดปประชุมเครือข่ายอนามัยแม่และเด็กอำเภอสายบุรี เข้าร่วมอบรมในโครงการ PAttani New Normal (กลุ่ม Health Literacy แม่และเด็ก) ซึ่งจะแนะนำการใช้ประโยชน์ Aplication Health Literacy กลุ่มแม่แลเด็ก ดรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี โดยอาจารย์แพทย์หญิงฟ้าใส ภักดิกมลและคณะ จากกรมการแพทย์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…