รพร.สายบุรี รับการนิเทศงาน IMC


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง(HNA-Stroke) จากคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพสาขากลุ่มโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลปัตตานี ณ ห้องประชุมตะลุบัน(ห้องเล็ก) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…