ทีม Palliative Care รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ทีม Palliative Careโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ นำทีมโดยนายแพทย์สืบพงศ์ ขวัญศรีเพ็ชร์ นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม) เพื่อติดตามอาการวางแผนการรักษาแบบประคับประคองและให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ เพื่อต่อสู้กับโรคให้อยู่อย่างมีความสุข ## Palliative Care (การดูแลแบบประคับประคอง) คือ การดูแลที่มีมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เป็นการดูแลควบคู่กับการรักษาหลักที่มุ่งหวังกำจัดตัวโรค การดูแลแบบประคับประคองจะคำนึงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยและครอบครัวร่วมด้วยเสมอ##

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…