คลินิกโรคเบาหวาน รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองตะลุบัน ในเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมกับคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชายบุรี ออกหน่วย บริการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สูงอายุ ซึ่งจะบริการตรวจจอประสาทตา ตรวจเท้าเบาหวาน ตรวจสุขภาพช่องปาก คัดกรองต้อหิน แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองตะลุบัน ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…