คปสอ.สายบุรี จัดอบรม อสม.หมอประจำบ้าน ปี 2564


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอสายบุรี ร่วมกับงานรับผิดชอบอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดอบรมอสม.หมอประจำบ้าน ในโครงการติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต และอสม.หมอประจำบ้าน เขต 12 ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมตะลุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…