ประเมินสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา รพร.สายบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับการประเมินสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา (HHED) จากอาจารย์ทีม สวสส.

กิฟฟารีนมอบโลชั่นทากันยุงแด่ รพร.สายบุรี

แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และเจ้าหน้าที่ รับมอบโลชั่นทากันยุงจากบริษัทกิฟฟารีน

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 10 รายการ วันกำหนดราคากลาง 12 ตุลาคม 2559

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 10 รายการ วันกำหนดราคากลาง 12 ตุลาคม 2559

1 43 44 45 46