งานแพทย์แผนไทย รพร.สายบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมต้อนรับนายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทร์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ

1 42 43 44 45 46