ทีมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(IMC)


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทีมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับการประเมินงานจากคณะนิเทศประเมินมาตรฐานการบริการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate care (IMC)เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับข้อเสนอแนะจากคณะนิเทศน์ ณ ห้องประชุมตะลุบัน โรงพยาบาลสมเก็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…