ทีมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง intermediate care


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดประชุมทีมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง intermediate care เพื่อวางแผนกระบวนการรักษาและดูแลผู้ป่วย โดยทีมสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเก็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…