สมาชิกวุฒิสภา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพร.สายบุรี


เมื่อวันนี้ที่ 21 เมษายน 2563 นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ สมาชิกวุฒิสภา ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน Personal Protective Equipments(PPE) จำนวน 1200 ชุดและชุดหน้ากากอนามัย Surgical mask จำนวน 4 ลังแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ในโครงการเพื่อฮีโร่ไทยสู้คิด-19 ร่วมกับ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เพื่อให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ใช้ใส่ในการป้องกันตัวในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง