งานโภชนาการ สายบุรี


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกชกนกพรรณจันทคุตโต นักโภชนาการชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสายบุรี และ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตราะบอน อาสาสมัครสาธารณสุข ทีมงานวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วย ผศ.ดร.ศาสตราจารย์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ ณ พื้นที่ตำบลเตราะบอน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฮูแตกอแล ตำบลเตราะบอน จังหวัดปัตตานี ผลการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นอย่างดี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…