เอกสารแนบท้ายรายละเอียดวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับตรวจทางโลหิตวิทยา(CBC)ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก


เอกสารแนบท้ายรายละเอียดวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับตรวจทางโลหิตวิทยา(CBC)ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก