รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับตรวจทางโลหิตวิทยา(CBC)ด้วยเครื่องอัตโนมัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับตรวจทางโลหิตวิทยา(CBC)ด้วยเครื่องอัตโนมัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ