ประเมินสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา รพร.สายบุรี

DSC00022


วันที่ 1 ธันวาคม  2559  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับการประเมินสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา (HHED) จากอาจารย์ทีม สวสส. โดยทีมประเมินได้ให้องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ การออกแบบหน่วยงานต้นแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในโรงพยาบาล เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี