ประเมิน HA รพร.สายบุรี ปี 2560


วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในโอกาสมาเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี